Prevádzkovateľom internetového obchodu www.profikraft.sk je Ing.Vladimír Kučera - K-TEC, Súbežná 3559/7, 81104 Bratislava IČO: 43144781. Zapísaný v živnostenskom registri č. 101-4694.

Prevádzkovateľ využíva služby webhostingu spoločnosti WebSupport, s.r.o. so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 63270/B

V zmysle aktuálne platnej legislatívy spracovávame osobné údaje vo viacerých informačných systémoch.

Účel spracúvania osobných údajov:

Za účelom poskytnutia technických a obchodných informácii a za účelom odpovedania na Vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.

Za účelom dodania Vami objednaného tovaru spracúvame Vaše meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu predmetu zmluvy, k identifikácii Vašej platby a k prípadnému poskytnutiu súvisiacich služieb (napr. reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi).

Za účelom vystavenia faktúry ako účtovného dokladu spracúvame Vaše meno, priezvisko, a fakturačnú adresu. V prípade, že ste fyzická osoba - podnikateľ, spracúvame navyše aj IČO, DIČ a IČ-DPH.

Za účelom doručenia Vami objednaného tovaru poskytujeme tretej strane, ktorou je

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 26367/B

vaše nasledujúce osobné údaje: dodacia adresa, tel. kontakt, e-mail

Spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné. Vaše osobné údaje nezverejňujeme ani nevykonávame cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín.

Práva dotknutej osoby

Aktuálne platná legislatíva poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb. Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

-potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

-vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;

-vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,

-vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

-likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

-blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

         Návrat na OBJEDNÁVACÍ FORMULÁR  resp. REGISTRAČNÝ FORMULÁR