ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

Adresa bydliska: ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších

predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Ing.Vladimír Kučera – K-TEC so sídlom Súbežná 3559/7, 811 04 Bratislava, IČO: 43 144 781 (ďalej len ako „predávajúci“).


Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry: .............................................................................

Dátum objednania (vystavenia faktúry): .............................................................................

Dátum prijatia tovaru: .............................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.profikraft.sk):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Spotrebiteľ vrátil výrobok na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:

....................................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):.............................................................................................

....................................................................................................................................................................

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený

požadovaťod spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého

zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a

funkčnosti tovaru

.

Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ....................................................

....................................................................................................................................................................

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.profikraft.sk v sekcii

"Obchodné podmienky" v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy (http://www.profikraft.sk/obchodne-podmienky)

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.
V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................V ..........................., dňa ..................., podpis predávajúceho ..........................................