Reklamačný poriadok spoločnosti Ing.Vladimír Kučera – K-TEC

Výňatok zo Všeobecných obchodných podmienok8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka,

reklamácie)

8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo,

aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez

zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu

tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým

predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru

alebo závažnosť vady.

8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný

tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu,

aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na

výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva

prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci

nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád

tovar riadne užívať.

8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú

zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú

z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a

reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623

Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných

podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na

príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal

možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov

SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť priamo u predávajúceho na kontaktoch uvedených na faktúre alebo na príslušnej podstránke elektronického obchodu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok

predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok.

Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o

podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno

reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1

zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto

obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického

obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním

objednávky prečítať ich.

8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od

predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho.

8.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za

vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá

výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u

predávajúceho.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v

prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí

tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle

kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných

a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“)

napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je

umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na

dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení

reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne

označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich

práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť

predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce

podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru

predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne

doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem

splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a

obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na

vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá

objektívne doručiť predávajúcemu, alebo ktorý je pevne zabudovaný začína

dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však

predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej

súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej

lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení

reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom

doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o

uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo

forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť

reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré

mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok

(ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4.

až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho

zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej

komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť

kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť

bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení

reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak

kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle

ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný

bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na

základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust.

§ 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba

povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona

ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v

odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie

stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po

určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba

reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť

aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa

uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má

spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za

nový tovar.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov

od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím

len na základe vyjadrenia znalca, alebo stanoviska vydaného autorizovanou,

notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby

(ďalej len “odborné posúdenie tovaru). Bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu

nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným

posúdením tovaru.

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od

uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu

vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže

kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na

odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky

náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým

súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno

zamietnuť.

8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o

ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o

ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva

uzatvorená, musel vedieť.

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný

bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to

kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri

doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s

bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,

b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti

predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré

nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými

vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo

zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo

všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo

nepredvídateľnými udalosťami,

h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným

zhoršením,

i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou,

ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné

konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o

vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa

poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia

reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po

ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu

bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o

vybavení reklamácie.

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie

je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty

športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú

dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby,

v prípade kratšej expiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho

telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol

používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na

ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie

reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného

dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od

prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v

závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a

obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení.

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne

podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký

spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví

odstránením vady.

8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu

viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych

odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný

ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa

bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu

nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších

technických parametrov, alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví

reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.29. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu

viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych

odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný

ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto

reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia

vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar

rovnakých alebo lepších technických parametrov.

8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení

o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu

8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu

považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád

považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je

po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady

tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok

skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je

oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať

reklamáciu opakovane.

8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok

výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v

ust. § 2 písm. a) Zákona.