Reklamačný protokol – popis vád

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ...............................................................

Ulica a číslo: ........................................................................

Mesto: ..................................................................................

PSČ: ....................................................................................

Telefón: ...............................................................................

E-Mail: .................................................................................

Predávajúci:

Ing.Vladimír Kučera – K-TEC

Súbežná 3559/7

811 04 Bratislava

Telefón: 0911 429 691, 02 54773575

E-mail: ktec@ktec.sk

IČO/ IČ DPH: 43144781 / SK1024820731

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady / závad.

Tovar som zakúpil cez e-shop: www.profikraft.sk

Číslo dokladu (faktúry): dňa:

Reklamovaný tovar: .............................................. Prílohy: Reklamačný protokol áno / nie

................................................................................. Reklamovaný tovar áno / nie

................................................................................. Kópia dokladu o kúpe áno / nie

Popis vady, predmet reklamácie: ...............................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Požadujem, aby bola moja reklamácia vybavená nasledovným spôsobom:

Výmenou tovaru / opravou tovaru / vrátením peňazí / zľavou z kúpnej ceny / iné ....................

V ............................................ dňa .................... podpis ...................

__________________________________________________________________________

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vami uplatnená

reklamácia bola vybavená nasledovne:

Výmenou tovaru / opravou tovaru / vrátením peňazí / zľavou z kúpnej ceny / iné ....................

Nebola uznaná - na základe písomného odborného posúdenia / zo dňa (alebo iné) .....................................................

Poznámky / iné: ............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Reklamácia bola doručená dňa: .................. Reklamácia bola vybavená / zamietnutá dňa: ....................

Reklamáciu vybavoval:

Ak bola reklamácia zamietnutá, môžete sa obrátiť o vykonanie odborného posúdenia na:

....................................................................................................................................................

Číslo reklamácie: .......................

Podpis a pečiatka: ...................................