Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.profikraft.sk1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti

zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim,

ktorým je Ing.Vladimír Kučera – K-TEC, so sídlom Súbežná 3559/7, 811 04 Bratislava, IČO: 43144781, zapísaný v Živnostenskom ObÚ Bratislava č. 101-4694 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – www.profikraft.sk .

Kontaktné údaje predávajúceho:

Ing.Vladimír Kučera – K-TEC, so sídlom Súbežná 3559/7, 811 04 Bratislava, IČO: 43144781, zapísaný v Živnostenskom ObÚ Bratislava č. 101-4694

DIČ: 1024820731

IČ DPH: SK1024820731

Telefón: +421 2 54773575

Email: ktec@ktec.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň

uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej

si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných

podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito

obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky

nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na

vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a

reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci

nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom

kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim

alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke

elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z

pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej

republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky

akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené

inak.1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru

uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú

prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy

uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu

tovaru.

1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v

platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych

spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže

si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom

príslušného súdu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu

vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke

predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom

ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za

kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len

„objednávka“).

2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju emailovú

adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do

elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie

doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v

prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu

bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie

kúpnej zmluvy.

2.4.  Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho

informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len

„akceptácia objednávky“).

2.5. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až doručením akceptácie objednávky v

elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

Na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúci nemá právny nárok.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a

nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho

o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,

platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu

primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe

informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu

predávajúceho,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných

a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené

na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité

pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty

a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického

obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných

podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického

obchodu predávajúceho,

d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu

tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto

obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a

všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby

nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o

nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak

tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich

bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho,

f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej

sa predávajúci zaväzuje dodať

tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a

vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o

podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy

informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl.

10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej

zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať

náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č.

102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní

služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na

diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie

tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom

pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré

sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne

poskytnuté plnenie podľa § 10 ods.5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji

na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil

predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa

pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných

podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického

obchodu predávajúceho,

k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od

zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby

podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto

obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo

predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho

zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o

existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po

predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval

na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9

týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na

príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal

dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať

ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu

predávajúceho,

o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o

zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa

automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania

zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu

predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej

zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval

na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v

týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené

na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú

finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na

jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto

záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu

predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na

zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej

katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto

obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o

ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to

vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu

predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci

zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných

podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického

obchodu predávajúceho,

u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto

potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,

ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu

a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada

informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu

predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré

sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk

informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu

predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade

dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto

obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru

podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok,

kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar

v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na

prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním

tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na

trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí

obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na

odstúpenie od kúpnej zmluvy.

d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo

elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a

ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v

slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny

od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je

schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej

zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo

za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu

náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy

(stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať

objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už

uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu

alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej

zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa

zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote

neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej

zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak

kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už

uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia

odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou

objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote

splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo

podpisom ním poverenej osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne

a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená

pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak,

predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30

dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok

dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním

poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v

tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj

pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke

elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha,

rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných

písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa

odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.

5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim

alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v

kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len

„Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je

predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim

dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním

tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v

Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť,

aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na

prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení

a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná

predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za

dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru

kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim

alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o

zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou

osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu

neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak

kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy

neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká

predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške

skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho

obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade

zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť

kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého

správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného

záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť

prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou

a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok

uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V

prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,

všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša

predávajúci.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v

lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej

zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej

ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy

bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.+

5.10. Predpokladané dodacie doby

Produkty označené na katalógovej strane v kolónke „Dostupnosť“ ako „Na sklade“ expedujeme najneskôr dva pracovné dni po dni obdržania objednávky.

Ostatné produkty sú expedované do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.

Pokiaľ by sa dodacia doba predĺžila z akéhokoľvek dôvodu, zákazník bude o tejto situácií informovaný buď e-mailom, SMS resp. telefonicky.

·

Dopravu tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu zabezpečuje kuriérska spoločnosť Direct Parcel

Distribution (ďalej iba „DPD“) - tovar zaslaný jej prostredníctvom býva zvyčajne doručený n

a druhý pracovný deň od expedície z nášho skladu. Kuriér doručuje prevažne medzi 8:00 - 17:00

počas pracovného dňa, preto je pre kupujúceho vhodné zadávať takú doručovaciu adresu, kde sa v

týchto hodinách zdržuje. Ak je kupujúci v tomto čase v zamestnaní, môže do objednávky udať

adresu do zamestnania. Víkendové doručenie balíka nie je možné.

Informáciu, že tovar je vyexpedovaný oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom. Spolu s tovarom

je kupujúcemu dodaná aj faktúra (daňový doklad), ktorá súčasne slúži ako dodací list a záručný list.

5.11. Platba za tovar

Tovar je možné uhradiť troma spôsobmi:

a/ na dobierku, t.j. v hotovosti pri prevzatí zásielky od dopravcu - kuriéra DPD

b/ bankovým prevodom vopred na účet predávajúceho

c/ v hotovosti pri osobnom prevzatí v sídle predávajúceho

5.12 Cena dopravy

• Pri doprave na dobierku cez DPD:

pri nákupe do 34,99 € vrátane DPH ................................... 5,00€ vrátane DPH

pri nákupe od 35,00€ do 69,99€ vrátane DPH.....................2,50€ vrátane DPH

• Pri doprave cez DPD a úhrade bankovým prevodom vopred:

pri nákupe do 34,99 € vrátane DPH ................................... 4,00€ vrátane DPH

pri nákupe od 35,00€ do 69,99€ vrátane DPH.....................2,00€ vrátane DPH

• Doprava DPD pri nákupe od 70,00 € vrátene DPH.............. zadarmo

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi

predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len

"kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky

vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v

čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu

elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške,

ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy,

ktorý musí

kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému

uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane

nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou dopravcovi pri prevzatí tovaru zaslaného na dobierku v mieste dodania tovaru.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za

dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí

tovaru.

6.4. Náklady spojené s vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v

kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením

celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase,

keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od

predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď

tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať

s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka,

reklamácie)

8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo,

aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez

zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu

tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým

predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru

alebo závažnosť vady.

8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný

tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu,

aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na

výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva

prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci

nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád

tovar riadne užívať.

8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú

zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú

z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a

reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623

Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných

podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na

príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal

možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov

SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť priamo u predávajúceho na kontaktoch uvedených na faktúre alebo na príslušnej podstránke elektronického obchodu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok

predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok.

Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o

podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno

reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1

zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto

obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického

obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním

objednávky prečítať ich.

8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od

predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho.

8.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za

vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá

výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u

predávajúceho.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v

prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí

tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle

kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných

a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“)

napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je

umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na

dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení

reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne

označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich

práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť

predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce

podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru

predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne

doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem

splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a

obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na

vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou

predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá

objektívne doručiť predávajúcemu, alebo ktorý je pevne zabudovaný začína

dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však

predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej

súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej

lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení

reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom

doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o

uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo

forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť

reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré

mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok

(ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4.

až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho

zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej

komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť

kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť

bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení

reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak

kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle

ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný

bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na

základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust.

§ 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba

povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona

ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v

odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie

stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po

určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba

reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť

aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa

uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má

spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za

nový tovar.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov

od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím

len na základe vyjadrenia znalca, alebo stanoviska vydaného autorizovanou,

notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby

(ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu

nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným

posúdením tovaru.

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od

uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu

vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže

kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na

odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného

posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša

predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením

preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť

znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je

povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky

náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým

súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno

zamietnuť.

8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o

ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o

ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva

uzatvorená, musel vedieť.

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný

bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to

kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri

doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s

bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,

b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti

predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré

nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými

vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo

zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo

všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo

nepredvídateľnými udalosťami,

h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným

zhoršením,

i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou,

ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné

konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o

vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa

poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia

reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po

ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu

bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o

vybavení reklamácie.

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie

je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty

športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú

dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby,

v prípade kratšej expiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho

telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol

používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na

ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie

reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného

dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od

prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v

závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a

obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení.

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne

podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký

spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví

odstránením vady.

8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu

viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych

odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný

ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa

bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu

nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších

technických parametrov, alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví

reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.29. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu

viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych

odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný

ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto

reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia

vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar

rovnakých alebo lepších technických parametrov.

8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení

o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu

8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu

považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád

považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je

po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady

tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok

skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je

oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať

reklamáciu opakovane.

8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok

výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v

ust. § 2 písm. a) Zákona.9.Osobné údaje a ich ochrana

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia

objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke

svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú

adresu.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia

objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu

v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo

pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3 Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek

skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení

sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "VÁŠ ÚČET".

9.4 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako

prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať

osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných

údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s

kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej

zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5 V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru,

resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje

kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho

informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

9.6 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať

v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné

údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných

podmienkach.

9.8 Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných

podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom

základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne

spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s

osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.9 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním

objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným

spôsobom oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,

 2. kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,

 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,

 4. že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,

 5. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,

 6. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

9.10 Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude

konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym

predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.11 Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva,

nasledujúce informácie:

 1. totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,

 2. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

 3. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

 4. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,

 5. okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

 6. v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

 8. informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

 9. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

 10. informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

 11. existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej

má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci

požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na

vyhotovenie kópie.

9.12 Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu písomne alebo elektronicky a z obsahu

jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu , žiadosť sa považuje za

podanú podľa tohto Nariadenia.

9.13 Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o

ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane

profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci

namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely

priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje

dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

9.14 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom

sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne

úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.15 Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie

uvedené v bode v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme,

jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo

v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

9.16 Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne

predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od

doručenia žiadosti.

9.17 Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri

spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú

poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Sídlo spoločnosti: Technická 7, Bratislava 821 04, Slovensko, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo 26367/B

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z

kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak

výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve

prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu

splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z

dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno

od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote

určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v

objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať

kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie

alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať

objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov

uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je

predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý

v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy

prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania

dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane

spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa

pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa

uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní

elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas

a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane

spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a

odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom

„kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy,

vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci

alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti

objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene,

odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa

prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného

obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou

spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy,

alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára,

ktorý tvorí prílohu týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na

odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od

zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa

ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto

obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie

požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu

týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu

kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob,

akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú

adresu kupujúceho.

10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj

každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci

odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné

platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a

platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane

spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy

poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v

lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na

adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe

poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci

navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej

osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných

podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu

najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný

vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v

originálnom obale a nepoužívaný.

10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci

nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14

dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu

všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti

s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a

poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto

bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je

doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť

predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo

prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo

osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci

súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1

písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v

dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania

potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá

za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o

práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o

ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar

rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa

s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby

kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu

tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci

uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457

Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho

uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis

tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných

podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške

rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od

kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji

na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,

tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného

spotrebiteľa,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z

dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal

bol po dodaní porušený,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových

záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale,

ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho

poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil,

že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na

odstúpenie od zmluvy.

- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od

predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým

spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie

je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený

alebo zmontovaný nábytok a pod.

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok

výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v

ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme,

akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude

uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými

podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,

Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení

zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.

284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane

spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť

voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby

zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými

podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu

s nimi súhlasí.